RH Logo
Hubs
About
Live
Leaderboard

2
2

Facial tremor in patients with Parkinson’s disease: prevalence, determinants and impacts on disease progression

Paper Title:

Facial tremor in patients with Parkinson’s disease: prevalence, determinants and impacts on disease progression

Authors:

Ruwei Ou,Qianqian Wei,Yanbing Hou,Lingyu Zhang,Kuncheng Liu,Junyu Lin,Zheng Jiang,Bi Zhao,Bei Cao,Huifang Shang

Published:

Feb 2021
Support